مشخصات نشــریه

شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی)

شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی)

صاحب امتیاز

: دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-7322

شاپا الکترونیک

: 2588-7203

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر احمدخاتمی

سردبیر

: دکتر نصرالله حکمت

مدیر داخلی

:

تلفن

: 29902478 (021)

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

59,845

دانلود یکساله

36,590