مشخصات نشــریه

زراعت و فناوری زعفران

زراعت و فناوری زعفران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

زراعت و فناوری زعفران

صاحب امتیاز

: دانشگاه تربت حیدریه

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-1529

شاپا الکترونیک

: 2383-2142

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علیرضا کرباسی

سردبیر

: دکتر پرویز رضوانی مقدم

مدیر داخلی

:

تلفن

: 09150056781

نمابر

: 2299601 (0531)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: isisaffron@gmail.com

نشانی

: ایران، خراسان رضوی، شهرستان تربت حیدریه، کیلومتر 7 محور تربت حیدریه - مشهد، دانشگاه تربت حیدریه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

40,596

دانلود یکساله

18,642