مشخصات نشــریه

مطالعات روابط بین الملل (پژوهشنامه روابط بین الملل)

مطالعات روابط بین الملل (پژوهشنامه روابط بین الملل)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات روابط بین الملل (پژوهشنامه روابط بین الملل)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-4974

شاپا الکترونیک

: 2423-7094

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمدعلی خسروی

سردبیر

: حبیب الله ابوالحسن شیرازی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88376730 (021)

نمابر

: 88376732 (021)

تارگاه

: prb.iauctb.ac.ir

پست الکترونیک

: iauctb_psir@yahoo.com

نشانی

: ایران، تهران، شهرک قدس، فاز یک، خیابان مهستان، شماره 66، دانشکده علوم سیاسی دفتر پژوهشنامه، کدپستی: 1465834181

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

89,347

دانلود یکساله

49,394