مشخصات نشــریه

مجله بین المللی مدیریت و توسعه کشاورزی

مجله بین المللی مدیریت و توسعه کشاورزی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله بین المللی مدیریت و توسعه کشاورزی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2159-5852

شاپا الکترونیک

: 2159-5860

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد چیذری

سردبیر

: دکتر محمدصادق الهیاری

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: www.ijamad.com

پست الکترونیک

: EDITOR@IJAMAD.COM

نشانی

: ایران، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، دانشکده مدیریت کشاورزی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

5,398,132

دانلود یکساله

2,265,645