مشخصات نشــریه

مهندسی آبیاری و آب ایران

مهندسی آبیاری و آب ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مهندسی آبیاری و آب ایران

صاحب امتیاز

: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-7359

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مهندس محسن بنی اسدی

سردبیر

: دکتر محمدجواد خانجانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 2447130 (0341)

نمابر

: 2447130 (0341)

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران،کرمان، میدان کوثر، نبش بلوار آزادگان، ساختمان نی لی سا، طبقه دوم، واحد 4، کدپستی: 7618763441

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

138,174

دانلود یکساله

86,233