مشخصات نشــریه

سوخت و ساز و فعالیت ورزشی

سوخت و ساز و فعالیت ورزشی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

سوخت و ساز و فعالیت ورزشی

صاحب امتیاز

: دانشگاه گیلان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-2867

شاپا الکترونیک

: 2538-5119

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فرهاد رحمانی نیا

سردبیر

: دکتر حمید محبی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33690357 (013)

نمابر

: 6690815 (013)

تارگاه

: jme.guilan.ac.ir

پست الکترونیک

: jme.guilan@guilan.ac.ir

نشانی

: ایران، رشت، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

6,782

دانلود یکساله

28,124