مشخصات نشــریه

علوم و فنون شیلات

علوم و فنون شیلات

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علوم و فنون شیلات

صاحب امتیاز

: دانشگاه تربیت مدرس

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-5513

شاپا الکترونیک

: 2476-6887

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عبدالحمید عابدیان کناری

سردبیر

: دکتر مسعود رضایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 3333 - 4455310 (011)

نمابر

:

تارگاه

: jfst.modares.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، مازندران، نور، خیابان امام خمینی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم دریایی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

46,040

دانلود یکساله

49,694