مشخصات نشــریه

تحقیقات غلات

تحقیقات غلات

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات غلات

صاحب امتیاز

: دانشگاه گیلان

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2252-0163

شاپا الکترونیک

: 2538-6115

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی اعلمی

سردبیر

: دکتر بابک ربیعی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33690439 (013)

نمابر

: 33690281 (013)

تارگاه

: research.guilan.ac.ir/cr

پست الکترونیک

: cerealresearch@guilan.ac.ir

نشانی

: ایران، رشت، دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، کدپستی: 4188958643

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

117,890

دانلود یکساله

66,412