مشخصات نشــریه

مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی

مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی

صاحب امتیاز

: موسسه آموزش عالی سبز

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-3367

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مهری بهار

سردبیر

: دکتر محمود شارع پور

مدیر داخلی

:

تلفن

: 43273809 (011)

نمابر

: 43272961 (011)

تارگاه

: www.sabz.ac.ir

پست الکترونیک

: scds.journal@sabz.ac.ir

نشانی

: ایران، آمل، میدان علامه میرحیدر آملی، بلوار شهید منفردنیاکی، موسسه آموزش عالی سبز

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

55,306

دانلود یکساله

40,647