مشخصات نشــریه

رفاه اجتماعی

رفاه اجتماعی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

رفاه اجتماعی

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1735-8191

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر میرطاهر موسوی

سردبیر

: دکتر حسن رفیعی

مدیر اجرایی

: دکتر حسن رفیعی

تلفن

: 22180067 (021)

نمابر

: 22180067 (021)

تارگاه

: refahj.uswr.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، اوین، بلوار دانشجو،خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، کدپستی: 1985713834

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

512,754

دانلود یکساله

240,284

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID