مشخصات نشــریه

پژوهش زبان و ادبیات فارسی

پژوهش زبان و ادبیات فارسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش زبان و ادبیات فارسی

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-1030

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر خسرو قبادی

سردبیر

: دکتر حسین علی قبادی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66497561-2 (021)

نمابر

: 66492129 (021)

تارگاه

: www.ihss.ac.ir

پست الکترونیک

: j.literature@ihss.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، کوچه شهید نظری، پلاک47

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

441,561

دانلود یکساله

245,782