مشخصات نشــریه

علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد

علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-5238

شاپا الکترونیک

: 2345-2730

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عباس عظیمی خراسانی

سردبیر

: دکتر هادی استادی مقدم

مدیر داخلی

:

تلفن

: 8846722 (0511)

نمابر

: 8846722 (0511)

تارگاه

: jpsr.mums.ac.ir

پست الکترونیک

: jpsr@mums.ac.ir

نشانی

: ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

94,247

دانلود یکساله

45,340