مشخصات نشــریه

پژوهش های باستان شناسی ایران (نامه باستان شناسی)

پژوهش های باستان شناسی ایران (نامه باستان شناسی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های باستان شناسی ایران (نامه باستان شناسی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه بوعلی سینا

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-5225

شاپا الکترونیک

: 2345-5500

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدابراهیم زارعی

سردبیر

: دکتر محمدابراهیم زارعی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38381192 (081)

نمابر

: 8290941 (081)

تارگاه

: nbsh.basu.ac.ir

پست الکترونیک

: journal.nbsh@basu.ac.ir

نشانی

: ایران، همدان، چهار راه پژوهش، دانشگاه بوعلی سینا، مرکز نشر دانشگاه، دفتر نشریه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

86,357

دانلود یکساله

73,285