مشخصات نشــریه

اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)

اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)

صاحب امتیاز

: دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-5954

شاپا الکترونیک

: 2476-6437

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حمید آماده

سردبیر

: دکتر مسعود درخشان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88726388 (021)

نمابر

: 88703263 (021)

تارگاه

: jiee.atu.ac.ir

پست الکترونیک

: jiee@atu.ac.ir

نشانی

: ایران، تهران، خیابان شهید دکتر بهشتی، نبش خیابان احمد قیصر(بخارست)، کدپستی: 1513615411

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

43,104

دانلود یکساله

27,206