مشخصات نشــریه

مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

:

شاپا الکترونیک

: 2716-9669

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سعید رضا قنبری زاده

سردبیر

: دکتر حسین رنجبر، دکتر حسن اژدری زرمهری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 52226013 (051)

نمابر

: 52226013 (051)

تارگاه

: jms.thums.ac.ir

پست الکترونیک

: jms@thums.ac.ir

نشانی

: تربت حیدریه، فردوس شمال، خیابان رازی، معاونت آموزشی پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

112,377

دانلود یکساله

57,811