مشخصات نشــریه

مدل سازی پیشرفته ریاضی (علوم دانشگاه شهید چمران)

مدل سازی پیشرفته ریاضی (علوم دانشگاه شهید چمران)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مدل سازی پیشرفته ریاضی (علوم دانشگاه شهید چمران)

صاحب امتیاز

: دانشگاه شهید چمران اهواز

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2251-8088

شاپا الکترونیک

: 2645-6141

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حمداله صالحی

سردبیر

: دکتر عبدالرحمان راسخ

مدیر اجرایی

: دکتر عبدالرحمان راسخ

تلفن

: 3330464 (0611)

نمابر

: 3330464 (0611)

تارگاه

: jamm.scu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، اهواز، دانشگاه شهید چمران، کدپستی: 6135783151

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

16,868

دانلود یکساله

7,437

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID