مشخصات نشــریه

پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم دانشگاه شهید چمران)

پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم دانشگاه شهید چمران)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم دانشگاه شهید چمران)

صاحب امتیاز

: دانشگاه شهید چمران اهواز

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-231x

شاپا الکترونیک

: 2588-4980

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مرتضی زرگر شوشتری

سردبیر

: دکتر ایرج کاظمی نژاد

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33331044 (061)

نمابر

: 33331044 (061)

تارگاه

: jrmbs.scu.ac.ir

پست الکترونیک

: jrmbs@scu.ac.ir

نشانی

: ایران، اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم، کدپستی: 6135743135

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

51,094

دانلود یکساله

32,045