مشخصات نشــریه

پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران

پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران

صاحب امتیاز

: دانشگاه پیام نور

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-2390

شاپا الکترونیک

: 2538-5321

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علیرضا صوفی

سردبیر

: دکتر محمدرضا نصیری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88806784 (021)

نمابر

:

پست الکترونیک

: localhistories1@gmail.com

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

42,036

دانلود یکساله

27,157