مشخصات نشــریه

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

صاحب امتیاز

: دانشگاه پیام نور

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-5551

شاپا الکترونیک

: 2538-5879

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدعلی قره

سردبیر

: دکتر ابولفضل فراهانی

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: arsmb.journals.pnu.ac.ir

پست الکترونیک

: journal.arsmb@pnu.ac.ir

نشانی

: ایران، تهران مینی سیتی، بلوار ارتش، شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی، دانشگاه پیام نور

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

214,349

دانلود یکساله

168,849