مشخصات نشــریه

مهار زیستی در گیاه پزشکی

مهار زیستی در گیاه پزشکی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مهار زیستی در گیاه پزشکی

صاحب امتیاز

: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-4223

شاپا الکترونیک

: 2423-5148

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: رئیس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

سردبیر

: دکتر حسن عسگری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22403012-6 (021)

نمابر

: 22403728 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: askary@iripp.ir

نشانی

: ایران، تهران، بزرگراه چمران، خیابان تابناک

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

18,723

دانلود یکساله

8,527