مشخصات نشــریه

زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)

زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)

صاحب امتیاز

: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2538-3132

شاپا الکترونیک

: 2538-3124

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فاطمه یزدیان

سردبیر

: دکتر فضیله دادورخانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66970418-66970308 (021)

نمابر

: 66970418-66970308 (021)

تارگاه

: jwdp.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: journal.CWS@gmail.com

نشانی

: تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال، کوچه اسلامی ندوشن، پلاک 8، طبقه 4، واحد 7

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

605,017

دانلود یکساله

349,640