مشخصات نشــریه

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

صاحب امتیاز

: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-5254

شاپا الکترونیک

: 2888-6355

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حسین ایمانی جاجرمی

سردبیر

: محمدرضا جوادی یگانه

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88994335-7 (021)

نمابر

: 88994335-7 (021)

تارگاه

: jisr.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: Jisr@ut.ac.ir

نشانی

: ایران، تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه شاهد، پلاک 8، طبقه پنجم

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

211,604

دانلود یکساله

163,360