مشخصات نشــریه

سلامت و روان شناسی

سلامت و روان شناسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

سلامت و روان شناسی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2322-1283

شاپا الکترونیک

: 2538-5585

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد حکمی

سردبیر

: دکتر حسن احدی

مدیر اجرایی

: دکتر حسن احدی

تلفن

: 34401793 (026)

نمابر

: 34401793 (026)

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، کرج، انتهای رجایی شهر، تقاطع بلوار موذن و استقلال، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده روان شناسی

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

125,782

دانلود یکساله

161,060

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID