مشخصات نشــریه

گیاهان زینتی

گیاهان زینتی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

گیاهان زینتی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-6433

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی محمدی تورکشوند

سردبیر

: پروفسور روح انگیز نادری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 4224069 (0131)

نمابر

: 4224069 (0131)

پست الکترونیک

: EDITOR@JORNAMENTAL.COM

نشانی

: ایران، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

3,743,232

دانلود یکساله

3,648,239