مشخصات نشــریه

مجله زبانشناسی کاربردی

مجله زبانشناسی کاربردی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله زبانشناسی کاربردی

صاحب امتیاز

: دانشگاه خوارزمی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-1634

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمدحسین کشاورز

سردبیر

: محمدحسین کشاورز

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88304896 (021)

نمابر

:

تارگاه

: ijla.tmu.ac.ir

پست الکترونیک

: mhkeshavarz@yahoo.com

نشانی

: ایران، تهران، خیابان شهید مفتح، دانشگاه خوارزمی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

1,603,855

دانلود یکساله

1,106,239