مشخصات نشــریه

پژوهش های تولیدات دامی

پژوهش های تولیدات دامی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های تولیدات دامی

صاحب امتیاز

: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ساری

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-8622

شاپا الکترونیک

: 2676-461x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر منصور رضایی

سردبیر

: دکتر قدرت الله رحیمی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33687437 (011)

نمابر

: 33687437 (011)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: journal_sanru@yahoo.com

نشانی

: ایران، ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

38,228

دانلود یکساله

25,297