مشخصات نشــریه

پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید

پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید

صاحب امتیاز

: دانشگاه بوعلی سینا

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2345-2269

شاپا الکترونیک

: 2345-4180

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مسعود مکارچیان

سردبیر

: دکتر پرویز فتاحی

مدیر اجرایی

: دکتر پرویز فتاحی

تلفن

: 8380698 (0811)

نمابر

: 8380698 (0811)

تارگاه

: ier.basu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

:

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

80,533

دانلود یکساله

42,085

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID