مشخصات نشــریه

پژوهش های تجربی حسابداری

پژوهش های تجربی حسابداری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های تجربی حسابداری

صاحب امتیاز

: دانشگاه الزهرا

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-8509

شاپا الکترونیک

: 2538-1520

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سید علی حسینی

سردبیر

: علی رحمانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88212578 (021)

نمابر

: 88212578 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، کدپستی: 1993893973

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

76,529

دانلود یکساله

47,767