مشخصات نشــریه

پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

صاحب امتیاز

: دانشگاه بین المللی امام خمینی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-5394

شاپا الکترونیک

: 2676-3354

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر نوید اعطار شرقی

سردبیر

: دکتر حمید طاهری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33902228 (028)

نمابر

: 8372228 (028)

پست الکترونیک

: info@jtpsol.journals.ikiu.ac.ir

نشانی

: قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی، مرکز آموزش زبان فارسی، کدپستی: 16818-34149

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

63,818

دانلود یکساله

46,592