مشخصات نشــریه

گستره ریاضی

گستره ریاضی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

گستره ریاضی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-8299

شاپا الکترونیک

: 2476-7719

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: جواد بهبودیان

سردبیر

: خدیجه جاهدی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 2297413 (0711)

نمابر

: 2297413 (0711)

تارگاه

: www.ijmex.com

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، شیراز، بلوار دانشجو، دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، دفتر مجله گستره ریاضی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

3,443,227

دانلود یکساله

2,697,807