مشخصات نشــریه

مدیریت پرستاری

مدیریت پرستاری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مدیریت پرستاری

صاحب امتیاز

: سازمان نظام پرستاری ایران و دانشگاه تربیت مدرس

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2645-4785

شاپا الکترونیک

: 2645-4792

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ربابه معماریان

سردبیر

: دکتر زهره ونکی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88935852-7 (021)

نمابر

:

تارگاه

: www.ijnv.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: خیابان کریم خان، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، کوچه شهید ارشد، پلاک 8، تهران، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

175,776

دانلود یکساله

180,609