مشخصات نشــریه

علوم پزشکی صدرا

علوم پزشکی صدرا

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علوم پزشکی صدرا

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی شیراز

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-4339

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد مهدی ایمانیه

سردبیر

: دکتر امیررضا دهقانیان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32122970 (071)

نمابر

:

تارگاه

: smsj.sums.ac.ir

پست الکترونیک

: adehghan@sums.ac.ir

نشانی

: دفتر مجله علوم پزشکی صدرا، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، خیابان نشاط، باشگاه دانشجویان، شیراز، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

91,212

دانلود یکساله

47,958