مشخصات نشــریه

تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی

تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-627x

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدجواد حصیری

سردبیر

: دکتر سیداحمد حسینی کازرونی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 5863703 (0771)

نمابر

: 2580940 (0771)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: adableian@iaubushehr.ac.ir

نشانی

: بوشهر، خیابان ورزش، ساختمان دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، دفتر فصلنامه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

61,224

دانلود یکساله

24,254