مشخصات نشــریه

پژوهش های ادبیات تطبیقی

پژوهش های ادبیات تطبیقی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های ادبیات تطبیقی

صاحب امتیاز

: دانشگاه تربیت مدرس

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-2366

شاپا الکترونیک

: 2383-1235

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: میریلا احمدی

سردبیر

: رویا لطافتی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 82884686 (021)

نمابر

: 82883623 (021)

تارگاه

: clrj.modares.ac.ir

پست الکترونیک

: modarescli@modares.ac.ir

نشانی

: تهران، تقاطع بزرگره شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه 4، اتاق 6

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

82,040

دانلود یکساله

48,409