مشخصات نشــریه

تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی (APPLIED RESEARCH ON ENGLISH LANGUAGE)

تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی (APPLIED RESEARCH ON ENGLISH LANGUAGE)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی (APPLIED RESEARCH ON ENGLISH LANGUAGE)

صاحب امتیاز

: دانشگاه اصفهان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2252-0198

شاپا الکترونیک

: 2322-5343

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: پروفسور منصور توکلی

سردبیر

: دکتر سعید کتابی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 37934125 (031)

نمابر

: 37932177 (031)

تارگاه

: are.ui.ac.ir

پست الکترونیک

: JARE@RES.UI.AC.IR

نشانی

: میدان آزادی، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، دفتر مجله، اصفهان، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

1,316,671

دانلود یکساله

672,482