مشخصات نشــریه

جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای

جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای

صاحب امتیاز

: دانشگاه سیستان و بلوچستان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-2277

شاپا الکترونیک

: 2345-2278

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عیسی ابراهیم زاده

سردبیر

: دکتر عیسی ابراهیم زاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 31136792 (054)

نمابر

: 2431069 (054)

تارگاه

: gaij.usb.ac.ir

پست الکترونیک

: TURP@USB.AC.IR

نشانی

: ایران، زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ادبیات، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

212,025

دانلود یکساله

134,689