مشخصات نشــریه

پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار)

پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار)

صاحب امتیاز

: دانشگاه شاهد

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2345-2196

شاپا الکترونیک

: 2345-4776

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر رسول روشن چسلی

سردبیر

: دکتر مهدی سبحانی نژاد

مدیر اجرایی

: دکتر مهدی سبحانی نژاد

تلفن

: 51213074 (021)

نمابر

: 51213074 (021)

تارگاه

: tlr.shahed.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، دانشگاه شاهد

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

47,357

دانلود یکساله

27,257