مشخصات نشــریه

روان پرستاری

روان پرستاری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

روان پرستاری

صاحب امتیاز

: انجمن علمی پرستاری ایران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-2501

شاپا الکترونیک

: 2345-2528

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مسعود فلاحی خشکتاب

سردبیر

: دکتر مسعود فلاحی خشکتاب

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66592535 (021)

نمابر

: 66592535 (021)

تارگاه

: ijpn.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، توحید، دانشکده پرستاری و مامایی ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

177,840

دانلود یکساله

183,726