مشخصات نشــریه

مجله علمی پزشکی قانونی

مجله علمی پزشکی قانونی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله علمی پزشکی قانونی

صاحب امتیاز

: سازمان پزشکی قانونی کشور

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1027-1457

شاپا الکترونیک

: 2383-0034

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر احمد شجاعی

سردبیر

: دکتر جابر قره داغی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 55619099 (021)

نمابر

: 55619099 (021)

تارگاه

: sjfm.hbi.ir

پست الکترونیک

: IJLMO@yahoo.com

نشانی

: تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، سازمان پزشکی قانونی کشور، دفتر مجله علمی پزشکی قانونی، کدپستی: 1114795113

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

504,758

دانلود یکساله

267,507