مشخصات نشــریه

بهداشت و ایمنی کار

بهداشت و ایمنی کار

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

بهداشت و ایمنی کار

صاحب امتیاز

: انجمن علمی بهداشت کار ایران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-807X

شاپا الکترونیک

: 2383-2088

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر پروین نصیری

سردبیر

: دکتر فریده گلپایگانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88992664 (021)

نمابر

: 88992665 (021)

تارگاه

: jhsw.tums.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، دانشکده بهداشت، دانشگاه تهران، گروه بهداشت حرفه ای، انجمن علمی بهداشت کار ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

224,504

دانلود یکساله

201,968