مشخصات نشــریه

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: ماهنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2383-1650

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: جان اله کریمی مطهر

سردبیر

: جان اله کریمی مطهر

مدیر اجرایی

: جان اله کریمی مطهر

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: criticalstudy.ihcs.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، جنب مجتمع آاس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

210,975

دانلود یکساله

153,167

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID