مشخصات نشــریه

مجله چشم پزشکی ایران

مجله چشم پزشکی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله چشم پزشکی ایران

صاحب امتیاز

: انجمن چشم پزشکی ایران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-279X

شاپا الکترونیک

: 2452-2325

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دبیر کل انجمن چشم پزشکی ایران

سردبیر

: دکتر احمد جوادیان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66919061-2 (021)

نمابر

: 66942404 (021)

تارگاه

: www.irso.org

پست الکترونیک

: info@irso.org

نشانی

: تهران، خیابان کارگرشمالی، نرسیده به چهار راه فاطمی، کوچه هما، پلاک 4، طبقه دوم

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

7,382,322

دانلود یکساله

5,341,216