مشخصات نشــریه

مهندسی و مدیریت آبخیز

مهندسی و مدیریت آبخیز

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مهندسی و مدیریت آبخیز

صاحب امتیاز

: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-9300

شاپا الکترونیک

: 2322-536x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: داود نیک کامی

سردبیر

: داود نیک کامی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44901419 (021)

نمابر

: 44905709 (021)

تارگاه

: jwem.areo.ir

پست الکترونیک

: jwem1393@gmail.com

نشانی

: تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، خیابان شهید عاشری، خیابان شهید شفیعی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

75,587

دانلود یکساله

41,291