مشخصات نشــریه

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

صاحب امتیاز

: پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2252-0937

شاپا الکترونیک

: 2538-2357

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: رسول کدخدایی

سردبیر

: سید علی مرتضوی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 35425328-9 (051)

نمابر

: 35425328 (051)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: journals@vifst.ac.ir

نشانی

: خراسان رضوی، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد، قوچان، پردیس، پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، کدپستی، 76933-91851

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

77,266

دانلود یکساله

38,904