مشخصات نشــریه

مطالعات تاریخ فرهنگی (پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ)

مطالعات تاریخ فرهنگی (پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مطالعات تاریخ فرهنگی (پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ)

صاحب امتیاز

: انجمن ایرانی تاریخ

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-9945

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: صادق آئینه وند

سردبیر

: علی محمد ولوی

مدیر اجرایی

: علی محمد ولوی

تلفن

: 26403007 (021)

نمابر

: 26403007 (021)

تارگاه

: chistorys.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، بزرگراه طالقانی، ابتدای شهید حصاری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، طبقه 8، اتاق 17

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

31,857

دانلود یکساله

18,118