مشخصات نشــریه

تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)

تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-6816

شاپا الکترونیک

: 2676-4709

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر احمد ذاکری

سردبیر

: دکتر مهدی محقق

مدیر داخلی

:

تلفن

: 09125478842

نمابر

: 34418156 (026)

تارگاه

: dehkhoda.kiau.ac.ir

پست الکترونیک

: dahkhodaadabiyat@gmail.com

نشانی

: استان البرز، کرج، انتهای رجایی شهر، تقاطع بلوار موذن و استقلال، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، طبقه اول، اتاق 210

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

26,237

دانلود یکساله

14,187