مشخصات نشــریه

حفاظت منابع آب و خاک

حفاظت منابع آب و خاک

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

حفاظت منابع آب و خاک

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-7480

شاپا الکترونیک

: 2251-7400

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مهدی سرائی تبریزی

سردبیر

: دکتر حسین بابازاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44868559 (021)

نمابر

: 44868559 (021)

تارگاه

: wsrcj.srbiau.ac.ir

پست الکترونیک

: iauwsrcj@srbiau.ac.ir

نشانی

: تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ساختمان ابن سینا، بلوک c، طبقه سوم غربی، دفتر نشریه حفاظت منابع آب و خاک، کدپستی: 1477893855

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

206,025

دانلود یکساله

200,763