مشخصات نشــریه

مطالعات توسعه اجتماعی ایران

مطالعات توسعه اجتماعی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات توسعه اجتماعی ایران

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2252-0686

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مهرداد نوابخش

سردبیر

: دکتر غلامعباس توسلی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44804145 (021)

نمابر

:

تارگاه

: jisds.srbiau.ac.ir

پست الکترونیک

: j.c.sociology@gmail.com

نشانی

: تهران، میدان پونک، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

140,845

دانلود یکساله

89,062