مشخصات نشــریه

مجله بین المللی ریاضیات صنعتی

مجله بین المللی ریاضیات صنعتی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله بین المللی ریاضیات صنعتی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-5621

شاپا الکترونیک

: 2008-563x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: ف. حسین زاده لطفی

سردبیر

: ت. الله ویرانلو

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44865030 (021)

نمابر

: 44865030 (021)

تارگاه

: ijim.srbiau.ac.ir

پست الکترونیک

: INFO@IJIM.SRBIAU.AC.IR

نشانی

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

3,632,648

دانلود یکساله

1,844,926