مشخصات نشــریه

ژئوشیمی

ژئوشیمی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

ژئوشیمی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-3646

شاپا الکترونیک

: 2322-4843

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: بابک آل طه

سردبیر

: حبیب الله قاسمی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 3230350, 3230354 (0341)

نمابر

:

تارگاه

: geochem.iranjournals.ir

پست الکترونیک

: geochem.society@gmail.com

نشانی

: کرمان، زرند، میدان دانشگاه، جاده سرباغ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرند، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

45,778

دانلود یکساله

19,927